محصولات ارتباطی سپیتام

کابل نوری ژله فیلد کانالی

امتیاز :
کد محصول : کابل نوری ژله فیلد کانالی OCFC
'/>

ایننوع کابل عموماً در شبکه های درون شهری و بین مرکز مخابراتی استفاده میشود و اطلاعات عمومی این نوع کابل در جدول زیر ارائه شده است.

بر اساس نیاز متقاضی، سایر ساختارهای کابل نیز قابل تولید می باشد.

12x6

N8x6

N4x6

N2x6

پارامتر

12

8

2

2

تعداد تیوب

0

0

4

4

تعداد فیلر

72

48

24

12

تعداد تار نوری

3

5/2

5/2

5/2

قطر عنصر مقاوم (mm)

2800

2200

2100

2100

بدون عنصر کشش میانی

نیروی کشش مجاز (N)

4100

3500

3300

3300

با عنصر کشش میانی

21

18

16

16

قطر تقریبی نهایی (mm)

355

260

210

210

وزن تقریبی (kg/km)