محصولات ارتباطی سپیتام

کابل نوری ژله فیلد مهاردار هوایی

امتیاز :
کد محصول : کابل نوری ژله فیلد مهاردار هوایی OSSC-SJ/Jelly
'/>

این نوع کابل در مناطق روستایی و مخابرات مورد استفاده قرار می گیرد.

سیم مهار بکار رفته شامل 7 رشته فولاد گالوانیزه می باشد که بهم تابیده شده وبصورت موازی با هسته کابل قرار می گیرد و بنابر این سطح مقطع این کابل به شکل 8 می باشد.

بر اساس نیاز متقاضی، سایر ساختارهای کابل نیز قابل تولید می باشد.

4x6

N2x6

N1x6

N(2x6)+(1x4)

N2x4

N1x4

پارامتر

4

2

1

3

2

1

تعداد تیوب

2

4

5

3

4

5

تعداد فیلر

24

12

6

16

8

4

تعداد تار نوری

5/2

قطر عنصر مقاوم (mm)

6100 تا 10000

نیروی کشش مجاز (N)

12 (پهنای کابل)

قطر تقریبی نهایی (mm)

180

وزن تقریبی (kg/km)