درخواست نمایندگی

انواع نمایندگی فروش

نمایندگی حقیقی

نمایندگی حقوقی

انواع نمایندگی خدمات پس از فروش

نمایندگی حقیقی

نمایندگی حقوقی

انواع نمایندگی از نظر گروه محصولات

محصولات اصلی

محصولات اختصاصی

محدوده فعالیت نمایندگی

محلی

 شهری

استانی

منطقه‌ای

 انواع نمایندگی های از نظر زمان

نمایندگی نوع ج آزمایشی (3 الی 6 ماه)

نمایندگی نوع ب ( 1 الی 3 سال)

نمایندگی نوع الف - ( 1 الی 3 سال)

شعبه

با توجه به شرایط و نوع انتخابی با واحد نمایندگی های شرکت سپیتام تماس حاصل فرمایید.

 

looding"src="/images/loading.gif"